Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY      ( KEMA, a továbbiakban: Alapítvány) tevékenysége során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek ezekről.

A Kutyával Egy Mosolyért Alapítványt 2011-ben alapítottunk azzal a céllal, hogy  kutyás terápiával, segítő kutyák kiképzésével foglalkozzon a A 27/2009. (XII.03.) számú SZMM rendelet előírásainak megfelelően. Az Alapítvány  célja, hogy minél több emberhez eljutassuk a kutyás terápia lehetőségét és minél több rászorulónak segítsünk segítő kutya képzéssel javítani az életminőségét.

Jogszabályi háttér:

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR, a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) határozza meg részletesen.

Az Alapítvány feladatait  az Alapító okiratában foglaltak szerint,  a segítőkutya kiképzést, vizsgáztatását és alkalmazhatóságát pedig annak szabályairól szóló 27/2009. (XII.03.) számú SZMM rendelet szerint végzi.

Alapfogalmak

Jelen tájékoztató értelmezéséhez szükséges lényeges alapfogalmak:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelő: Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány

Nyilvántartási száma: Pk.60.156/2011

Adószám: 18279166-1-03

Székhely és postacím: 6000 Kecskemét, Petúr bán u 2/a

Elérhetőségei:
e-mail: kutyavalegymosolyert@gmail.com
adatkezeléssel kapcsolatos e-mail: adatkezeles@kema.hu

Az Alapítvány honlapjának címe: www.kutyavalegymosolyert.hu

Adatkezelő továbbá az a személy, akit jelen tájékoztató adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelőként nevesít.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik.

 Érintett: az adatkezelés során az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik.

Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet. Jelen tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a 27/2009. (XII.03.) SZMM rendelet alapján segítőkutya kiképzésben, alkalmazásában, vizsga teljesítésében részt vesz, vagy bármi egyéb módon az Alapítvány munkájában Önkénteseként részt vesz.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai (szellemi) egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Általános rendelkezések

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános alapelvek

Az Alapítvány az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében meghatározott elvek szerint kezeli az érintettek adatait, melyek a következők:

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,

célhoz kötöttség,

adattakarékosság,

pontosság,

korlátozott tárolhatóság,

integritás és bizalmas jelleg,

elszámoltathatóság.

Az Alapítvány a megadott személyes adatokat jelen tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

A megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az érintett annak törlését nem kérelmezi az Alapítványnál. Az adatkezelő az érintett törlési igényének beérkezésétől a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja a kérelmet, és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Amennyiben helyt adott az érintett törlési kérelmének, úgy a törlést a lehető legrövidebb időn belül megvalósítja.

Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az érintett által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Egyesület jogosult az érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Az adatkezelő bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés, pl. az adatkezelő érdekeinek sérelme, feladatai ellátásának veszélyeztetése, stb. vagy ezek alapos gyanúja esetében – az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető adatait. Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Alapítvány, mint adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat a vonatkozó – az 1.1. pontban részletezett – jogszabályoknak és jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja, a fentebb említett eseteket kivéve.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Alapítvány az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével, mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz és hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, másrészt az általános adatvédelmi rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelés technikai okból

Az Alapítvány informatikai rendszere működése során automatikusan technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

Az adatkezelés céljai és az egyes célokhoz kötött adatkezelési tájékoztatás

Az ALAPÍTVÁNY részéről a személyes adatok kezelésének célja:

A MATESZE előírásainak megfelelően a  segítőkutya-kiképző szervezet képviselőjének,
kapcsolattartójának, segítőkutya-kiképzőjének, felvezetőjének,  rögzítése a 27/2009. (XII.03.) SZMM rendelet 3. §-ában meghatározott feltételeknek való megfelelés céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a 27/2009. (XII.03.) SZMM rendelet.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre (címzettek): A KEMA kuratóriumának tagjai és a MATESZE.

A kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, szervezetben betöltött tisztség, segítőkutya-kiképző esetén szakképesítést igazoló okirat, telefonszám, e-mail cím.

Az adatok tárolásának időtartama:

Alapesetben az adatrögzítéstől számitott 5 év után visszavonásig.

Személyek rögzítése

A KEMA informatikai felületén természetes személyek adatait rögzíti abból a célból, hogy később hozzárendeljék őket egy segítő kutya kiképzéshez szükséges dokumentumokhoz, a segítőkutya-kiképzői tanúsítvány elkészítése iránti kérelemhez vagy pedig vizsga megszervezése iránti kérelemhez.

Az Alapítvány egyidejűleg azzal, amikor a természetes személy adatait az Alapítvány informatikai felületére felviszik, a természetes személyek adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatát is feltöltik. A hozzájáruló nyilatkozaton a természetes személy saját e-mail címét és telefonszámát kell megadnia. A megadott telefonszám és e-mail cím megfelelőségéért kizárólag az azt megadó természetes személy felel. Bármely személy e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e- mail címről történő levelezéssel kapcsolatos mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet megadta. Amennyiben bármely megadott személyes adatban változás következne be, úgy ezt az érintett köteles a az Alapítványnak 15 napon belül jelezni, új hozzájáruló nyilatkozatot aláírni a naprakész adatokkal.

A hozzájáruló nyilatkozat szövege letölthető INNEN

 Az Alapítvány részéről a személyes adatok kezelésének célja: segítőkutya-kiképzés folytatása, oktatás, Önkéntes munka végzés, tanúsítvány iránti kérelem vagy vizsga megszervezése iránti kérelem benyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a 27/2009. (XII.03.) SZMM rendelet.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre (címzettek): Alapítvány kuratóriuma, A Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség képviselői, munkavállalói, megbízottjai.

A kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím.

Az adatok tárolásának időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 Személyes adataik kezeléséről az érintettek az Alapítványtól mint adatkezelőtől az adatkezeles@kutyavalegymosolyert.hu   e- mail címre küldött e-mailben kérhetnek/ kérhetik

tájékoztatást a személyes adataik kezeléséről (hozzáférés joga),

a személyes adataik helyesbítését,

a személyes adataik törlését,

az adatkezelés korlátozását,

a személyes adataik más adatkezelőhöz hordozását,

tiltakozhatnak az adatkezelés ellen,

visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat,

szükség esetén panaszt nyújthatnak be a felügyeleti hatósághoz.

Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, a korlátozás és a tiltakozás jogát az érintett által életében megjelölt meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazott kijelölésére vonatkozó nyilatkozatot az érintettnek el kell juttatnia az adatkezelőhöz. Meghatalmazott hiányában a helyesbítés és a tiltakozás jogát, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törlés és a korlátozás jogát az érintett közeli hozzátartozója (a házastársa, egyenesági rokona, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, valamint testvére) gyakorolhatja. Az adatkezelő az elhunyt érintett jogait gyakorolni kívánó meghatalmazottat, illetve közeli hozzátartozót személyazonosságának, valamint az érintett halálának és a halál időpontjának igazolására hívja fel. A halál tényének és időpontjának igazolására kizárólag halotti anyakönyvi kivonat, vagy a halát tényét megállapító bírósági határozat fogadható el: ezek hiányában az adatkezelő a meghatalmazott, illetve a közeli hozzátartozó kérelmét nem teljesíti.

A levélben küldött tájékoztatás-kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az érintett megadott e-mail címéről küldik.

Amennyiben kétség merül fel a tájékoztatást kérő jogosultságát illetően, az adatkezelő a személyazonosságának igazolására kérheti fel a tájékoztatást kérőt. Az azonosításhoz használt személyes adatok kizárólag az azonosítás céljára és annak elvégzésének időtartamáig kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelő az érintett kérelmének beérkezésétől a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja a kérelmet, és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti

A hozzáférés joga (Általános adatvédelmi rendelet 15. cikk)

A hozzáférés joga nem az adatokhoz, illetve az azokat tároló fizikai vagy IT rendszerekhez való közvetlen hozzáférés lehetőségét jelenti, hanem azt, hogy az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad részére arról, hogy kezeli-e személyes adatát; ha igen, akkor a következő információkhoz kaphat hozzáférést:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

történik-e automatizált döntéshozatal,

az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az általános adatvédelmi rendeletben és az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadását indokolhatja,

ha az érintett jelen fejezetben nevesített jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés) az állam külső és belső biztonsága (például a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából (beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is), továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében törvény korlátozza, valamint

ha a tájékoztatási kérelmet benyújtó az érintettől különböző személy és nem igazolja a kérelem előterjesztésére vonatkozó jogosultságát.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen indok alapján került sor.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az adatkezelő a kezelt adatok másolatát első alkalommal ingyenesen, azt követően a másolatkészítéssel járó költségek megtérítése ellenében teszi elérhetővé az érintett számára.

A helyesbítéshez való jog (Általános adatvédelmi rendelet 16.cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (általános adatvédelmi rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog” (Általános adatvédelmi rendelet 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

azt bíróság vagy a felügyeleti hatóság elrendelte,

jogalapja megszűnt és nincs más jogalapja,

törvényben meghatározott időtartama eltelt.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

(A Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület mint közreműködő szervezet feladatait és kötelezettségeit a 27/2009. (XII.03.) SZMM rendelet határozza meg.)

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő a törlésről az érintettet értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (Általános adatvédelmi rendelet 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

jogellenes adatkezelés miatt az adatok törlésének lenne helye, de bűnüldözési célból dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog (Általános adatvédelmi rendelet 20.cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog (Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

( 6. cikk (1) bekezdés e) pont: „az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges”;

  1. f) pont: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek”.)

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Kutyával Egy Mosolyért Alapítány nem végez adatkezelést közvetlen üzletszerzés céljából.

Az általános adatvédelmi rendelet 22. cikke szerint az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány nem végez automatizált adatkezelést.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (Általános adatvédelmi rendelet, 7. cikk (3) bekezdés).

Ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatokat törölni kell. Ha azonban van más jogalap, például az Egyesület mint közreműködő szervezet feladatait meghatározó 27/2009. (XII.03.) SZMM rendelet), úgy az Egyesület nem köteles az adatokat törölni.

Amennyiben az érintett visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, úgy előfordulhat, hogy ez hátrányosan érinti az érintettet, például hozzájárulás hiányában az Egyesület nem tudja ellátni a törvény által ráruházott feladatokat.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet (Általános adatvédelmi rendelet, 77. cikk (1) bekezdés).

A felügyeleti hatóság megnevezése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Postacíme: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Az érintett tájékoztatása egy esetleges adatvédelmi incidensről (Általános adatvédelmi rendelet 33. és 34. cikk)

Ha adatvédelmi incidens történt, és az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és ismertetni kell legalább a következő információkat:

az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen

azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása

Jelen Tájékoztató 2021.02.10. napjával lép hatályba. Az Alapítvány a jelen tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, de a módosított Adatkezelési Tájékoztatónak is meg kell felelnie az általános adatvédelmi rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek. Az adatkezelési tájékoztató módosítását követően arról az érintettet megfelelő módon (például e-mailben) tájékoztatni kell. Tiltakozás hiányában az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Kelt: Kecskemét, 2021.02.10.