Etikai kódex

ETIKAI KÓDEX

Előszó

A KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY egyik fő feladata, hogy a segítőkutyák képzésével és alkalmazásával hozzásegítse az embereket életminőségük javításához, egészségük helyreállításához.  Fontosnak tartjuk , hogy mindezt a szakmai-etikai elvárásoknak megfelelő Önkéntesekkel hajtsa végre.

E cél megvalósításnak egyik fontos feltételeként a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma a döntéseinek elősegítése céljából Etikai Bizottságot hoz létre. A háromtagú Etikai Bizottság vezetésével elvárásoknak megfelelő résztvevőkkel működő szakmai szervezetet alakítson ki.

E cél megvalósításnak egyik fontos feltételeként a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma a döntéseinek elősegítése céljából Etikai Bizottságot hoz létre. A háromtagú Etikai Bizottság vezetésével Juharos Réka elnököt bízta meg, a bizottságban való részvételre pedig két szakértőt kért fel. (Tóthné Schiebelhut Lívia gyógypedagógus, Korsósné Mojzes Klára pedagógus). Az Etikai Bizottság 2022.08.10.-én tartott alakuló ülését, amelyen megállapodás született arról, hogy a bizottság első feladata a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Etikai kódexének kidolgozása.

Az Etikai Bizottság által kidolgozott és a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által 2023.01.08-án jóváhagyott ’Etikai Kódex’ olyan, a segítőkutya képzés és alkalmazás résztvevői számára ajánlott dokumentum, amely alapelveket fogalmaz meg és ajánlásokat tartalmaz, útmutatóul szolgálhat a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY önkéntesei számára a felmerülő szakmai-etikai problémák megoldásában.

Fontos hangsúlyozni, hogy az Etikai Kódex nem csak írott szabályokat tartalmaz, hanem  egy szabályozó irat, melynek értéke annyi, amennyi a napi gyakorlatban meg tud valósulni. Az Etikai Kódex nem tartalmazhat minden magatartási szabályozására vonatkozó jogi normát,  nem adhat útmutatást minden lehetséges helyzetre és problémára.

A javaslatokat, kritikai észrevételeket az Etikai Bizottság elnökéhez (Juharos Réka juharosreka@gmail.com) kérjük eljuttatni e-mailben. Köszönjük!

 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA

Az Etikai Kódex célja, hogy egyfajta megelőző szerepet töltsön be: átlátható normák felállításával eligazodást nyújtson morális és/vagy szakmai kérdésekben, egységes, átgondolt és kiszámítható cselekvési mintákat adjon, segítsen és útmutatóul szolgáljon a követendő vagy elkerülendő cselekvések tekintetében.

Az Etikai Kódex célja tehát, hogy

 1. a) segítse a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Ökénteseit abban, hogy szolgáltatásaink során az elvárható tisztességes, felelősségteljes és etikus magatartást tanúsítva végezzék munkájukat.
 2. b) leírja a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY által képviselt alapvető értékeket, a követendő viselkedésmintát, az érdekérvényesítést, a prioritásokat, a felelősség egyes kérdéseit,
 3. c) hozzájáruljon a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY tagjainak jobb elköteleződéséhez, javítsa a lojalitást, a motivációt és az eredményességet.
 4. d) segítse megelőzni a szabálysértéseket és annak súlyosabb szankcióit
 5. e) felhívja a figyelmet a betartandó vagy elkerülendő cselekedetekre, amelyek a jogszabályok és belső szabályok megsértéséből erednek és súlyosabb jogi vagy más szankciót vonnak maguk után
 6. f) általános útmutatással szolgáljon olyan köztes vagy nem egyértelmű helyzetekben is, amelyek a „szabályos, de nem etikus” kérdéskörbe tartoznak.
 7. g) rendelkezik a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Etikai Bizottságának működéséről és meghatározza annak feladat- és hatáskörét valamint eljárásrendjét.
 8. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA

A kódex személyi hatálya a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriumi tagjaira, munkatársaira és önkénteseire terjed ki. A kódex rendelkezései számukra alapvető útmutatással szolgál a magatartásuk, szakmai tevékenységük és kommunikációjuk során. A kódex tárgyi hatálya egyaránt kiterjed bel- és külföldre.

 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK, MAGATARTÁSI NORMÁK

A KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY önkéntesei a segítőkutyák kiképzésével és alkalmazásával kapcsolatos tevékenységüket mindenkor úgy folytatják, hogy az összhangban legyen a mindenkori hatályos jogszabályok előírásaival, a szakmai etikai és tisztesség követelményeivel, valamint jelen Etikai Kódex előírásaival.

A KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY önkéntesei törekszenek arra, hogy mindenkor etikus magatartást tanúsítsanak, valamint tartózkodjanak a jogsértés és etikai vétség elkövetésétől. Tevékenységüket kötelesek transzparens módon, a legmagasabb szakmai színvonalra törekedve végezni, a szakma szabályainak és az alapvető etikai- erkölcsi normáknak valamint a személyiségi jogoknak és adatvédelmi szabályoknak maximális figyelembe vétele mellett. Kötelesek továbbá szolgáltatásaik gyorsabb és hatékonyabb megvalósítására törekedni.

Az általános alapelvek és magatartási normák a következő pontokban foglalhatók össze:

 1. Jogszabályoknak való megfelelés

A személyes és Alapítványi ügyek vitele mindig a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell történjék. Alapvető elvárás a jogszabályok tiszteletben tartása, a tisztesség maradéktalan érvényesülése.

 1. Felelősség

Mindenki személyesen felelős a szakmai és etikai szabályok betartásáért.

 1. Esélyegyenlőség és tisztelet

Mindenkinek joga van az egyenlő, udvarias és tiszteletteljes bánásmódhoz. Mások személyes méltóságát és meggyőződését minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Szigorúan tilos az erőszak, a megfélemlítés vagy zaklatás bármilyen formája.

 1. Titoktartás, adatvédelem

A tevékenység során megismert minden adat és információ beszerzése és archiválása a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon kell történjék. A megszerzett információt bizalmasan kell kezelni, az csak jogszerűen, a feladatok elvégzéséhez használható fel.

 1. Tisztességes Alapítványi magatartás

A tevékenység során tilos a megvesztegetés vagy erre utaló magatartás bármilyen formája.

 1. Tisztességes „üzleti” kapcsolat

A személyek és az alapítvány közötti kapcsolatokat a jogszerűség, a kölcsönös bizalom és a tisztességes eljárásra való törekvés kell jellemezze. Az egyes döntéseket a transzparencia és az objektivitás kell jellemezze, a döntéseket nem befolyásolhatják magánérdekek és személyes célok.

 1. Érdekkonfliktusok, összeférhetetlenség elkerülése

A tevékenység során lehetőleg kerülni kell minden olyan helyzetet, amely látszólagos vagy valós érdekellentéthez vezethet a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY érdekeivel. Tilos a jogtalan személyes előnyök szerzése, és a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY érdekeivel ütköző konfliktusok generálása.

 1. Hiteles pénzügyi tevékenység

A tevékenység során előforduló pénzügyi eseményeket pontosan és  hitelesen kell kezelni.

 1. Vagyon és szellemi tulajdon védelme

Személyes felelősséget kell érezni az Alapítvány vagyonáért és tulajdonáért, azt minden érintettnek az Alapítvány javára kell használnia, megőriznie és kezelnie. Minden érintett felelősséggel tartozik az Alapítvány szellemi tulajdonáért és köteles védelmezni azt, védjegyeit és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

 1. Környezettudatos hozzáállás

A tevékenység során be kell tartani a hatályos környezetvédelmi előírásokat és mindig törekedni kell a negatív környezeti hatások csökkentésre.

 1. Bennfentesség

Az Alapítvány nem nyilvános információinak jogszerűtlen felhasználása előnyök szerzése érdekében minden körülmények között tilos.

 1. Politikai tevékenység

Tilos mindenféle politikai célú felajánlás vagy költség vállalása az Alapítvány nevében, kivéve ha a Alapítvány kuratóriuma erre kifejezetten engedélyt ad.

 1. Gazdasági bűncselekmények

Tilos gazdasági bűncselekményben való részvétel, beleértve a pénzmosást, csalást, vesztegetést, adócsalást, korrupciót és hűtlen kezelést. A KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY zéró toleranciát hirdet minden gazdasági bűncselekménnyel szemben.

 1. Verseny

A tisztességes verseny a piac életető eleme, ezért mindenki köteles tiszteletben tartani a versenyjogi szabályokat és garantálni azok betartását.

 1. Társadalmi felelősségvállalás

A tevékenység végzése során mindig kiemelt szempont kell legyen a társadalmi felelősségvállalás, azaz figyelemmel kell lenni az adott tevékenység társadalmi, környezeti, szakmai környezetére és következményeire. Támogatni kell a tevékenységhez kapcsolódó helyi közösségeket és maximális együttműködésre kell törekedni a tevékenységében, működésében érintettekkel.

 1. SPECIÁLIS SZAKMAI ALAPELVEK ÉS MAGATARTÁSI NORMÁK

A segítőkutyák nevelésével, képzésével, vizsgáztatásával és rászorultakhoz való eljuttatásával kapcsolatos tevékenységek során betartandó szabályok és alapelvek a következők:

 1. Az Alapítvány tevékenysége során be kell tartani a EMMI 9/2016(V.12.) sz. módosításaival egységbe foglalt 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendeletben foglaltakat, valamint az ADI/ADEu által megfogalmazott, segítő kutyák képzésére vonatkozó elvárásokat, álltajóléti és kiképzési standardokat.
 2. Mindig tiszteletben kell tartani más emberek véleményét, közterületen segítő kutya tulajdonoshoz, kiképzőhöz, önkénteshez méltóan kell viselkedni.
 3. A kutyával közterületen úgy kell viselkedni, hogy az példamutató legyen a többi kutyatartó számára is és a nem kutyások tiszteletét is kivívja. ( pl. a kutya ürülékét minden esetben fel kell szedni, másik kutyához csak kérdezés után engedjük oda a kutyánkat, idegen emberhez nem engedjük oda ha nem kérdeztük meg stb. )
 4. Ha a kiképzés vagy alkalmazás során a kutya valamilyen kárt okoz, az adott helyzetben kutya iránti felelősséggel felruházott személynek (pl. kiképző) vállalnia kell a felelősséget és törekednie kell az okozott kár megtérítésére.
 5. A KÓDEXBE  ÜTKÖZŐ MAGATARTÁS, AZ ETIKAI VÉTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA

Az tekinthető etikailag kifogásolható, etikai vétséget megvalósító magatartásnak, amit a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Etikai Bizottsága jelen Kódex 3. és 4. fejezeteiben fejezetekben rögzítettek alapján annak minősít.

 1. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG

Az Etikai Bizottság

-elnökét és tagjait a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma jelöli ki, 5 évre.

-legalább 3 legfeljebb 7 főből áll.

-üléseit az Etikai Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

-eljárásrendjét jelen Etikai Kódex rögzíti, az ebben nem szabályozott kérdésekben a Polgári rendtartás szabályai az irányadóak, melyeket a jelen Kódex alapelvei szerint kell értelmezni. Az értelmezéssel és eljárási renddel kapcsolatos vita esetén az Etikai Bizottság elnöke dönt.

-eljárásait jelen Etikai Kódex alapelveivel, rendelkezéseivel, a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriumának állásfoglalásaival, a Kuratórium korábbi döntéseivel és a Belső szabályzattal összhangban folytatja le.

-döntéseit szabadon hozza meg, mely során kizárólag a jogerős bírósági ítélettel feltárt tényállás köti, annak értékelése az Etikai Bizottság szuverén joga és kötelessége.

 1. AZ ETIKAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSRENDJE
 2. a) Az Etikai Bizottság eljárás megindítására jogosult vagy a panaszos bejelentése esetén, vagy a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriumának felkérésére,
 3. b) Az Etikai Bizottság eljárását írásban kell kezdeményezni, levélben vagy e-mailben.
 4. c) Az Etikai Bizottság eljárását – az Etikai Bizottság szuverén mérlegelése alapján – nem zárja ki az, ha az adott ügyben a jogszabály is tartalmaz előírásokat, szankciókat és jogérvényesítési lehetőséget, illetve, ha az adott ügyben bíróság, vagy más hatóság előtt az eljárást megindították, vagy az ügyben határozat született.
 5. d) Az Etikai Bizottság az eljárás megindítására az etikai vétség tudomásszerzésétől számított 90 napon belül jogosult.
 6. e) Az Etikai Bizottság a beadványt érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, azt hiánypótlásra visszaadhatja, azt visszautasíthatja, vagy abban döntést hoz. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás oka a hiánypótlási kötelezettség nem teljesítése, illetve az elkésettség lehet. A visszautasítás oka az Etikai Kódex alanyi és/vagy tárgyi hatályának hiánya. Az Etikai Bizottság az érdemi vizsgálat nélküli elutasítást és a visszautasítást indokolni köteles, és erről a kérelmezőt írásban tájékoztatnia kell.
 7. f) Az Etikai Bizottság csak azokban az egyedi ügyekben folytat le eljárást, illetve hoz döntést, illetve állásfoglalást, amelyekkel kapcsolatban az állásfoglalás általános iránymutatásként is szolgálhat.
 8. g) Hiánypótlás esetén az Etikai Bizottság felhívja az eljárás kezdeményezőjét, hogy elutasítás terhe mellett a beadványának hiányosságait 5 napon belül pótolja, amelyre, ha nem kerül sor, úgy a beadványt érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.
 9. h) Az Etikai Bizottság a megfelelő beadványt azzal küldi meg az ellenérdekű félnek, azaz a bepanaszoltnak, hogy arra jogvesztés terhe mellett 5 napon belül észrevételt, nyilatkozatot tehet, melyben köteles az általa fontosnak tartott tényállást ismertetni, valamint bizonyítékainak előadása mellett a panaszos bizonyítékairól nyilatkozni.
 10. i) Az Etikai Bizottság, ha úgy ítéli meg, a tényállás további tisztázására hívhatja fel a feleket.
 11. j) Az Etikai Bizottság a döntését tárgyalás tartása nélkül, írásban hozza meg. A döntését a rögzítettek alapján legalább 3 legfeljebb 7 fős tanácsban hozza meg, szavazással, egyszerű többséggel. Indokolt esetben tárgyalás tartását rendelheti el, mely időpontjáról a feleket azt megelőzően legalább 5 nappal tájékoztatni köteles. A tárgyalástól történő távol maradás a döntésnek nem akadálya.
 12. k) Az etikai eljárás zártkörű, az annak során feltárt adatok, tények, információk szigorú titoktartási kötelezettség alá esnek. Tájékoztatásnak és sikeres kézbesítésnek tekintendő a levél, valamint a megküldött e-mail is.
 13. l) Az Etikai Bizottságban nem járhat el az Etikai Bizottság azon tagja, aki személyében összeférhetetlen a felekkel. Az összeférhetetlen tag helyett az Etikai Bizottság másik tagja, annak hiányában a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma által kijelölt Kuratóriumi tag jogosult eljárni.
 14. m) Az Etikai Bizottság a beadvány befogadása esetén az etikai eljárást a lehető legrövidebb időn belül lefolytatja, melyet törekszik annak előterjesztésétől számított 2 hónapon belül befejezni. Ez az időszak – a különösen bonyolult ügyekben – további 2 hónappal meghosszabbítható, amelyről a feleket értesíteni kell.
 15. n) Az Etikai Bizottság indokolt esetben az ügy elbírálhatósága érdekében az érintetteken kívül másokat is meghallgathat, illetve megkereshet.
 16. o) Az Etikai Bizottság az etikai eljárás lefolytatást követően írásban dönt az ügyben, mely az alábbi lehet:

–           helyt ad a panasznak és megállapítja az etikai vétség elkövetését,

–           helyt ad a panasznak és marasztalja a bepanaszoltat szankció alkalmazásával,

–           elutasítja a panaszt,

–           a felek egyezségkötése esetén az eljárást megszünteti.

A felek az etikai eljárás teljes időtartama alatt jogosultak egymással egyezséget kötni, mely tényét kötelesek bejelenteni az Etikai Bizottságnak.

Az Etikai Bizottság a döntését köteles megindokolni, azt a feleknek megküldeni.

 1. p) Az Etikai Bizottság által alkalmazható szankciók köre:

–           írásbeli megrovás,

–           a megrovás kötelezése közzétételre KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY önkéntesei között.

–           kötelezés az etikai sérelem elhárítására,

–           önkéntességgel járó jogosítványok 12-18 hónapra való felfüggesztésére vonatkozó javaslat Kuratóriuma elé terjesztése,

–           KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Önkéntesei köréből való kizárásra vonatkozó javaslat Kuratóriuma elé terjesztése,

A szankciók együttesen is kiszabhatók, de a szankciók kiszabása esetén törekedni kell az etikai vétséggel arányos büntetés kiszabására és a fokozatosságra.

 1. q) Az Etikai Bizottság döntéséről a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriumát tájékoztatni köteles.
 2. r) Az Etikai Bizottság döntése főszabály szerint egyfokú. Fellebbezésnek helye nincs.
 3. s) Az Etikai Bizottság az általa arra érdemesnek tartott, a jelen Kódex és alapelvek értelmezését segítő döntésekből, szakmai álláspontjáról állásfoglalást készíthet, melyet az annak közzétételét követően indult etikai eljárásokban a felek hivatkozási alapként jogosultak felhasználni.
 4. t) A KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY Etikai Bizottsága éves rendszerességgel beszámolót készít arról, hogy etikai szempontból milyen releváns esetek történtek az Alapítványnál. A beszámolót az Kuratóriuma felé köteles benyújtani.
 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Etikai Kódex szövege nyilvános, a KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY hónlapján megtalálható.

Az Etikai Kódex az azt elfogadó kuratóriumi ülés napján lép hatályba, s rendelkezéseit ettől kezdve kell alkalmazni.

Érvényes 2023.01.08-tól visszavonásig